Zespół

O nas

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w IMID, pod kierownictwem
dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, to wysokospecjalistyczny ośrodek w zakresie leczenia dzieci z guzami litymi i histiocytozami. Działalność Kliniki obejmuje m.in. :

  • pełnienie roli ośrodka koordynacyjno – leczniczego nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia kompleksowego (chemioterapia, postępowanie chirurgiczne, radioterapia) nowotworów wieku dziecięcego i młodzieńczego,
  • prowadzenie pełnej diagnostyki i leczenia pacjentów z terenu całego kraju z następującymi nowotworami wieku dziecięcego: nowotwory tkanek miękkich, nowotwory kości, nowotwory układu współczulnego, nowotwory nerek, guzy zarodkowe, nowotwory gruczołu tarczowego, nowotwory wątroby, zmiany skórne, inne procesy nowotworowe i nowotworopodobne,
  • ośrodek referencyjny w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka. Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny.
  • współpraca z naukowymi Towarzystwami Krajowymi oraz Zagranicznymi.

Jesteśmy wieloprofilowi ​​- unikatowi w kraju, ponieważ w naszej klinice mamy takich specjalistów jak: onkolog kliniczny, hematonkolog dziecięcy, chirurg onkolog, ortopeda, psychoonkolog, fizjoterapeuta, radioterapeuta, radiolog, psychiatra i neurochirurg.

O nas

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce składająca się z trzech oddziałów: w Warszawie, Gliwicach i Krakowie. 
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków NIO-PIB jest ośrodkiem referencyjnym do leczenia pierwotnych, złośliwych guzów kości u dorosłych chorych. NIO-PIB prowadzi badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych. Większość badań prowadzona jest wspólnie przez Zakłady Badań Podstawowych i Kliniki Instytutu oraz we współpracy w innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. W ramach NIO-PIB działa też Ośrodek Wczesnych Faz badań klinicznych. Aktualnie w całym Instytucie prowadzonych jest 96 badań klinicznych. NIO-PIB jest członkiem Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN EUROCAN). Zespół Kliniki koncentruje się w swojej działalności diagnostycznej, leczniczej i naukowej na trzech grupach chorób: mięsakach tkanek miękkich, mięsakach kości i czerniakach. Atutem Kliniki jest wielospecjalistyczny zespół składający się z 9 onkologów klinicznych, 8 chirurgów onkologów, 3 radioterapeutów, pielęgniarek, rehabilitanta. W skład zespołu wchodzi również koordynator immunoterapii. Klinika ściśle współpracuje z radiologami, patomorfologami, a także z biologiem molekularnym. Zespół Kliniki prowadzi liczne badania naukowe i kliniczne, zarówno komercyjne jak i niekomercyjne.
Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów ZPiDL
Pracownia obejmuje zespół doświadczonych specjalistów z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej, biologów i biotechnologów oraz zespół pracowników technicznych ukierunkowanych na wykonywanie diagnostycznych i naukowych badań genetycznych mających na celu identyfikację mutacji germinalnych i somatycznych oraz określenie ich roli w patogenezie procesu nowotworzenia.
Pracownia poza podstawowymi badaniami genetycznymi wykonuje również zaawansowane badania molekularne z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej tj. sekwencjonowania następnej generacji (NGS), sekwencjonowania bezpośredniego metodą Sangera, metody MLPA, modyfikacji metody PCR. W pracowni wykonywana jest również jednoczasowa analiza wielu fuzji genowych oraz mutacji genowych (na poziomie RNA i DNA). Zaawansowane badania genetyczne obejmują także panele genomowe dedykowane do poszczególnych typów nowotworów jak np. mięsakom.

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA zostało powołane 30.07.2007. Za swoją działalność Stowarzyszenie otrzymało wiele nagród. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony zdrowia obywateli, w tym: wspierania leczenia chorób nowotworowych, w szczególności mięsaków z zachowaniem światowych standardów. Stowarzyszenie popularyzuje wiedzę o mięsakach m.in. poprzez witrynę internetową, Facebook, konsultacje z chorymi i/lub ich opiekunami, publikacje popularno-naukowe, udział w inicjatywach obywatelskich, prowadzenie kampanii, szkoleń, czy udział w konferencjach i zjazdach.
Stowarzyszenie jest członkiem zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministerstwie Zdrowia oraz członkiem 
Komitetu Sterującego Narodowego Portalu Onkologicznego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.