XIII Konferencja Chromatograficzna

W dniach 25-28 czerwca 2023 w Katowicach odbyła się XIII Konferencja Chromatograficzna.

Wydarzenie to jest kontynuacją tradycji Polskich Konferencji Chromatograficznych, mających na celu zaprezentowanie najnowszych krajowych osiągnięć w dziedzinie metod separacyjnych.

Na konferencji swoje doniesienia naukowe w formie plakatu zaprezentowali przedstawiciele projektu REGBONE. Tytuł pracy to: „Selektywna i dokładna metoda LC-MS/MS do oznaczania Regorafenibu oraz jego metabolitów w osoczu ludzkim”. Autorkami pracy były: Katarzyna Buś-Kwaśnik, Edyta Gilant, Edyta Pesta z Sekcji Farmakokinetyki, Laboratorium Analityki Farmaceutycznej, Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej oraz prof. Anna Raciborska z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. 

Regorafenib

Regorafenib jest drobnocząsteczkowym, szerokospektralnym inhibitorem kinaz tyrozynowych. W badaniach przedklinicznych wykazuje silną aktywność przeciwnowotworową w szerokim spektrum modeli nowotworów. Obecnie jest on zarejestrowany w monoterapii do leczenia dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem jelita, nieoperacyjnym lub przerzutowym nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego oraz rakiem wątrobowokomórkowym [1]. W ostatnim czasie podejmowane są próby zastosowania regorafenibu w opornych na konwencjonalną terapię nowotworach pierwotnych kości przede wszystkim u dorosłych chorych z mięsakiem kościopochodnym. Wyniki badań wczesnych faz są obiecujące i regorafenib jest rekomendowany do dalszych badań także pod kątem eksploracji wyników badań u dorosłych chorych na populację niepełnoletnich pacjentów w różnego rodzaju nowotworach rzadkich.

Cel pracy

Celem pracy była ocena wiarygodności metody bioanalitycznej poprzez zbadanie wpływu leków towarzyszących (Ibuprofen oraz Paracetamol) na oznaczanie regorafenibu oraz jego metabolitów w ludzkim osoczu. 

Opracowana metoda bioanalityczna charakteryzuje się odpowiednią dokładnością i precyzją w badanym zakresie stężeń dla wszystkich oznaczanych związków. Pozwala na selektywne oznaczanie regorafenibu oraz jego metabolitów w złożonej matrycy, będącej mieszaniną składników osocza i produktów przemiany materii. Doświadczenia przeprowadzone dla osocza ludzkiego zawierającego paracetamol i ibuprofen wykazały brak wpływu wymienionych związków na oznaczanie REG, M2 oraz M5.

Opracowana i zwalidowana metoda bioanalityczna znalazła zastosowanie w badaniach farmakokinetyki w II fazie badań klinicznych regorafenibu po podaniu doustnym u dzieci.

Wyniki 

Opracowanie i walidacja metody jest częścią projektu REGBONE pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania regorafenibu u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi nowotworami kości.” Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2021/ABM/01/00019.

Regbone-ukasiewicz 2png

Na zdjęciu współautorka: Katarzyna Buś-Kwaśnik


Literatura:

[1] European Medicines Agency. Summary of Product Characteristics of Stivarga 40 mg film coated tablets, 01/12/2021 Stivarga - EMEA/H/C/002573 - IB/0034/G, last update: 02.12.2021