Sympozjum Biologiczne FOSTER

W dniu 12 marca w Paryżu odbyło się sympozjum Grupy Biologicznej FOSTER. Eksperci z całej Europy zgromadzili się, aby dzielić się przełomowymi badaniami, innowacyjnymi terapiami i inicjatywami współpracy mającymi na celu rewolucjonizację podejścia do leczenia Osteosarcoma (kostniakomięsaka/mięsaka kościpochodnego/OS).

Enhanced drug sensitivity in OTS cells through metabolicpng

Polskę oraz projekt REGBONE finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych reprezentowała dr hab. Agnieszka Śmieszek oraz Klaudia Marcinkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł zaprezentowanego wykładu to: Enhanced drug sensitivity in OTS cells through metabolic reprogramming induced by theranostic nanomaterials functionalized with exosomes delivering miRNAs. 

Osteosarcomapng 1jpg

Był to wykład rozpoczynający spotkanie Grupy, a program spotkania skupiał się wokół poniższych zagadnień.

Wzmacniane Strategie Terapeutyczne: Jedno z najbardziej wyjątkowych wystąpień pochodziło od Agnieszki Śmieszek z Polski, która opowiedziała uczestnikom o naszych badaniach dotyczących zwiększonej wrażliwości na leki w komórkach OS w projekcie REGBONE. Korzystając z wyprowadzonych unieśmiertelnionych linii komórkowych dr Śmieszek pokazała, jak reprogramowanie metabolizmu może znacząco zwiększyć wrażliwość na leki w komórkach mięsaka kościopochodnego, oferując obiecujące możliwości terapeutyczne. Jako punkt wyjścia do badań nad osteosarcoma zaprezentowała wyniki uzyskane w pierwszym naszym wspólnym projekcie POLHISTIO.

Postępy w Terapii Komórkowej: Halin Bareke ze Hiszpanii zagłębiła się w temat terapii komórkowej, oferując wgląd w jej potencjał badawczy w zwalczaniu OS. Jej prezentacja rzuca światło na ewoluujący krajobraz immunoterapii i jej zastosowanie w poprawie wyników leczenia pacjentów z OS.

Platforma Modeli FOSTER-Bio: Przedstawiciele z Wielkiej Brytanii, w tym Sybille Mittnacht i jej zespół, zaprezentowali platformę modeli FOSTER-Bio. Ta platforma ma na celu ustanowienie wysokiej jakości i dostępności zasobów modeli komórkowych dla OS, wspierając współpracę i przyspieszając wysiłki badawcze w kierunku skutecznych terapii.

Molekularna Stratyfikacja i Biopsje Płynne: Włoscy badacze Katia Scotlandi i Massimo Serra przedstawili kompleksowy przegląd technik charakteryzacji genetycznej i biopsji płynnej w zrozumieniu złożoności OS.

Sekwencjonowanie i Cele Immunoterapii: Z Holandii Claudia Janda i Lennart Kester zaprezentowali podejście do sekwencjonowania do stratyfikacji ryzyka i identyfikacji celów immunoterapii, szczególnie u dzieci z OS. Nurt ten w dalszym ciągu będzie się rozwijał by podnosić znaczenie medycyny personalizowanej w optymalizacji strategii leczenia.

Globalne Współprace i Postępy w Badaniach: Eleni Tomazou z Austrii podsumowała uczestnikom postępy w badaniach nad OS w kraju, podkreślając znaczenie międzynarodowej współpracy w napędzaniu postępu naukowego.

 

Formułowanie Wniosków: Podczas sympozjum eksperci z Francji, Norwegii i Szwecji dzielili się cennymi wnioskami na temat biologii OS, mechanizmów oporności i roli regulacji mechanicznej w kształtowaniu agresywności guza. Dyskusje te podkreśliły wieloaspektową naturę OS i konieczność holistycznego podejścia w zwalczaniu tej trudnej choroby.

Spojrzenie w Przyszłość: Sympozjum zakończyło się dyskusjami na temat europejskich grantów biologicznych i strukturyzacji europejskiego programu Grupy Biologicznej i zbierania danych w ramach FOSTER. Ta wspólna inicjatywa ma ogromny potencjał w budowaniu synergii między badaczami i przyspieszaniu przekładu odkryć naukowych na praktykę kliniczną.

Podsumowując, Sympozjum Grupy Biologicznej FOSTER było kolejnym etapem do rozwoju współpracy dla innowacji poświęconej walce z OS. W miarę jak badacze nadal odkrywają złożoności tej choroby, zbiorowe wysiłki zaprezentowane podczas sympozjum oferują odnowioną nadzieję zarówno dla pacjentów, jak i opiekunów.

 ospngjpg