Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka oraz składowych terapii na przebieg kliniczny i wyniki leczenia u pacjentów z mięsakiem kościopochodnym

W dniu 21.03.2023 lekarz Zofia Małas obroniła pracę doktorską pt. ”Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka oraz składowych terapii na przebieg kliniczny i wyniki leczenia u pacjentów z mięsakiem kościopochodnym”. Promotorami pracy były prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska oraz dr n. med. Teresa Klepacka z Zakładu Patomorfologii IMiD.

osteosarcomajpg

Kostniakomięsak jest najczęstszym złośliwym nowotworem pierwotnym kości, zarówno w populacji pediatrycznej, jak i dorosłych. Po wprowadzeniu leczenia skojarzonego – dołączeniu chemioterapii indukcyjnej oraz uzupełniającej do leczenia chirurgicznego – uzyskano znaczną poprawę wyników leczenia. W celu optymalizacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego istotne jest określenie czynników, wpływających w sposób istotny na całkowite przeżycie oraz występowanie zdarzeń, w tym progresji, wznowy i zgonu, a także drugich nowotworów oraz powikłań narządowych leczenia. Na podstawie danych literaturowych spośród potencjalnych czynników ryzyka wyselekcjonowano dotychczas zmienne, wykazujące istotną korelację z OS, PFS i EFS (m. in. wiek, dobra odpowiedź histopatologiczna na leczenie indukcyjne w postaci odsetka żywych komórek w usuniętej zmianie pierwotnej < 10%, wyjściowa obecność przerzutów, radykalne usunięcie zmiany pierwotnej) jak również określono zmienne, które nie wpływają na OS, PFS i EFS (m. in. intensyfikacja chemioterapii I linii, wymiar marginesu chirurgicznego w przypadku radykalnego zabiegu usunięcia zmiany pierwotnej). Niemniej istnieje potrzeba dalszych analiz, mających na celu ustalenie wpływu różnorodnych czynników ryzyka, a także sprecyzowanie ich znaczenia w różnych podgrupach pacjentów kostniakomięsakiem dla przebiegu procesu leczenia i rokowania.

Dr Małas w swojej pracy przeanalizowała wybrane czynniki u pacjentów z kostniakomięsakiem, leczonych w Instytucie Matki i Dziecka w latach 2010 – 2018, mając na celu określenie ich wpływu na OS, PFS i EFS. Czynniki te podzielono na cztery zasadnicze grupy:

·         stwierdzane wyjściowo przed rozpoczęciem leczenia

·         związane z leczeniem indukcyjnym/przedoperacyjnym

·         związane z zabiegiem zasadniczym zmiany pierwotnej

·         związane z prowadzeniem leczenia po resekcji zmiany pierwotnej.